Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Bij ons op school zijn gelukkig veel ouders die regelmatig meehelpen bij de diverse activiteiten. Wij stellen dit uiteraard zeer op prijs. Mede hierdoor kunnen we enkele activiteiten ondernemen die anders niet mogelijk zouden zijn. Aan het begin van elk schooljaar vragen wij d.m.v. een vragenlijst om uw hulp bij diverse activiteiten. Hieronder volgt een (onvolledige) opsomming van activiteiten waarbij we de hulp van ouders inroepen:

  • Fluoridespoelen
  • Meerijden met excursies en sportdagen, etc.
  • Het begeleiden van een groepje tijdens de sportdag
  • Het overblijven (TSO)
  • De creatieve middag
  • Het rijden op de schoolbus
  • De schoolbibliotheek

Ouderbijdrage
Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van activiteiten worden gedekt door de contributie (behalve het schoolkamp). Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald. 
De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.

Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging, worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten. 
Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel te nemen dat door de school wordt verzorgd.

Dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 35,00 per kind. 
Als kinderen na 1 januari (van een schooljaar) bij ons naar school gaan, dan betalen ouders  € 17,50 per kind.