Missie & Visie

De hoofdtaak van de St. Josephschool is het vanuit een katholieke traditie kwalitatief goed lesgeven aan kinderen. Dit gebeurt in een veilige, gemoedelijke sfeer, op een manier waarbij zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst en waarbij school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Verschillende disciplines werken binnen de school samen om de kinderen leerstof op maat te bieden. Op deze wijze komen de kinderen goed tot bloei en ontwikkelen ze zich tot evenwichtige volwassenen. 

Visie
Wij zijn een katholieke school en wij vinden het belangrijk woorden te geven aan de inhoud van katholiek onderwijs en de katholieke cultuur. Wij staan voor open en transparant beleid en vinden een heldere communicatie met kinderen en ouders belangrijk. In onze visie ondersteunen school en ouders elkaar om de gedeelde opvoedings- en vormingsdoelen te verwezenlijken. Dit noemen we educatief partnerschap. Ouderbetrokkenheid speelt daarin een grote rol. Eveneens hechten we veel waarde aan het betrekken van de kinderen bij de ontwikkeling van de school.

Wij willen investeren in eigentijds onderwijs, waarmee we kinderen voorbereiden op de toekomst en waarbij betrokkenheid, nieuwsgierigheid en ondernemerschap essentiële eigenschappen zijn. Dit ambitieuze onderwijs vraagt een grote inzet van leerkrachten. Wij zijn van mening dat een professionele cultuur, waarbinnen mensen goed samenwerken met elkaar, goed communiceren en continu leren van én met elkaar een belangrijke prioriteit heeft en daarnaast werkdruk verlagend kan werken. 

Om voor alle kinderen een goede toekomst mogelijk te maken zal het inzetten op goed eigentijds onderwijs en ook vooral op goed taal-/leesonderwijs van groot belang zijn. Om een gedegen basis te creëren hechten wij grote waarde aan de volgende vaardigheden:

  • Samenwerken
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Communiceren
  • Probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denken|
  • Creativiteit
  • ICT-geletterdheid