Ouderraad

Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging.

Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De vereniging zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

Voor de complete statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging kunt u terecht bij de secretaris van de oudervereniging en op de website van de school.

In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. Tevens zal de vereniging trachten de deelname van de ouders in de ouderadviescommissie te bevorderen.

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald.

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.

Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.

Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd.

De oudervereniging is een vereniging van ouders die statuten en een huishoudelijk reglement kent, het is dus een rechtspersoon in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek, het is een vereniging die handelt en aanspreekbaar is op o.a. door de ouders ingebrachte gelden.

De belangrijkste reden om voor de vorm van de oudervereniging te kiezen ligt in de mate van de aansprakelijkheid die het bestuur van stichting Primenius wil afdekken. Aangezien alle afzonderlijke scholen binnen de stiching Primenius onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Primenius vallen is het dus zaak e.e.a. goed te regelen aangezien het bestuur geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid kan én wil dragen voor (geld-)stromen waarin zij geen inzage heeft.

Onze oudervereniging helpt en adviseert het schoolteam bij allerlei activiteiten zoals: ouderavonden, festiviteiten, e.d. Zij verzorgt de jaarlijkse algemene ouderavond en stelt ook de jaarlijkse ouderbijdrage vast. Dit schooljaar is bijdrage vastgesteld op € 35,00 per kind.

Elk schooljaar krijgt u een model van overeenkomst tot betalen van geldelijke bijdrage ouders, zoals bedoeld in WPO artikel 40, lid 1.