Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is o.a. bepaald dat op iedere basisschool leerkrachten en ouders inspraak hebben in alle aangelegenheden die de school betreffen. Deze inspraak moet gerealiseerd worden in een medezeggenschapsraad (MR).

De MR heeft de OAC als voornaamste gesprekspartner. Onze MR bestaat uit 4 leden en kent zogenaamde geledingen: de geleding van het personeel en de geleding van de ouders.

De 4 leden waar uit de MR bestaan zijn:

Namens de ouders:  Mevr. M. Schoemakers & Mevr. R. Aalders
Namens het schoolteam:  E. Schuten & H. Corzaan 

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.stjosephschool@primenius.nl

Vanuit elke geleding zitten 2 personen in de MR. De Wet Medezeggenschap Onderwijs beschrijft de aangelegenheden waarover de MR instemmings- of adviesrecht heeft. In de aangelegenheden waarbij een der geledingen instemmingsrecht heeft, heeft de andere geleding adviesrecht.