Samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben alle scholen van de Stichting Primenius regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Onze stichting heeft een Onderwijs OndersteuningsTeam (OOT). Dit speelt een grote rol bij de invoering en uitvoering van de ondersteuningsstructuur

Op school is een schoolondersteuningsprofiel aanwezig. Dit geeft een beeld van hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet. We werken constant aan de verbetering van de verschillende aspecten van het onderwijs. Dit document zal dus ook jaarlijks bijgesteld worden n.a.v. bevindingen en ontwikkelingen.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te verkrijgen op de website van Passend OnderwijsSchoolspecifieke informatie over het samenwerkingsverband is te vinden in onze schoolgids.

Onderwijs Ondersteunings Team (OOT)

Als de basisschool alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt, maar zich toch nog zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, schakelt zij het OOT in. Het OOT ondersteunt, adviseert en/of begeleidt de basisschool bij hun vragen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Het OOT is dienstbaar aan de scholen van de samenwerkingsverbanden katholiek onderwijs Groningen en Drenthe. Het team bestaat uit deskundigen zoals orthopedagogen, psychologisch assistenten en ambulante begeleiders. Dit kan worden uitgebreid met experts op diverse gebieden, zoals hoogbegaafdheid.

Eén keer per maand komt het OOT bij elkaar om te overleggen en eventuele nieuwe aanmeldingen te bespreken. Eén lid van het OOT wordt aangewezen als contactpersoon voor de basisschool van uw kind. De intern begeleider van de basisschool onderhoudt het contact met het zorgteam en is ook uw contactpersoon. De intern begeleider draagt zorg voor de aan te leveren gegevens van uw zoon of dochter aan het zorgteam. Voor meer informatie kunt u kijken bij het schoolondersteuningsprofiel dat op school aanwezig is.