Leren met een iPad

leder kind is uniek. In onze school doet ieder kind er toe en wordt voor ieder kind bepaald wat het nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing. Het kind wordt hier actief bij betrokken (eigenaarschap). Een kind is meer dan alleen didactische kenmerken, daarom besteden wij evenredig veel aandacht aan de algehele ontwikkeling, waarin motivatie, sociaal – emotionele en creatieve ontwikkeling en betrokkenheid zijn verankerd. Ieder kind is ingedeeld in een gecombineerde groep met leeftijdsgenoten, zodat het zich leert te identificeren. 

a.    Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat materialen en methodieken eigentijds zijn. Op die manier voorkomen wij dat er gewerkt wordt met verouderd materiaal. 
b.    Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn scherp in de gaten. Wij zorgen voor een activerende  instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk (eigenaarschap).
c.    Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het handboek kwaliteitszorg van de stichting Primenius 
d.    We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dit verband zijn afspraken  gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. In het handboek Onderwijsondersteuning en het bijbehorende schoolprofiel is te lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills. 

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. 

Door het gepersonaliseerd leren in het kader van 21st Century Skills werken we geleidelijk toe naar steeds verdere zelfstandigheid. Het jonge kind zullen we spelenderwijs onderwijs aanbieden door een leerrijke en uitdagende omgeving en lessen aan te bieden. Zo bereiden we het kind cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch voor op een leerhouding, die vanaf groep 3 noodzakelijk is om succesvol de verdere schoolloopbaan te kunnen vervolgen.

Kunnen ze bij de kleuters wellicht wel 15 minuten zelfstandig werken, in groep 8 kunnen ze dit geruime tijd. We werken hieraan door dagelijks ‘zelfstandig werken’ op het rooster te plaatsen. Dit gebeurt door de hele school met een opbouwende lijn. Leerlingen in de bovenbouw, in het bijzonder in groep 7-8,  moeten hiernaast leren plannen. Dit is een belangrijke voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. 

Tijdens het zelfstandig werken, werken de kinderen middels hun weektaak aan de opdrachten voor die week. Deze weektaak zal in de toekomst ook digitaal worden aangeboden zodat deze voor ieder kind op maat is. We bevorderen het streven dat de leerling eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling. We dagen ze uit om kritisch te zijn ten opzichte van hun eigen ontwikkeling. Door samenwerking met andere leerlingen of met de leerkracht leren we ze problemen op te lossen. De leerkracht zal zich in dit proces als coach opstellen. 

Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze evalueren en aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen.

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl